Päättyneet hankkeet

VÄRI -hankkeessa lisättiin Värriön tutkimuaseman ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyötä. Hankkeessa Värriön tutkimusaseman tuloksia pyrittiin kansantajuistamaan, kohtauttamaan alueen osaamista, kehittäjiä ja alueella toimivia yrityksiä sekä kehittämään alueen innovaatiopotentiaalia.

East Lapland Film Productions -hankkeessa järjestettiin elokuva-, mainos- ja tv-tuotantojen koulutuksia alueen asukkaille ja yrittäjille. Lisäksi hankeaikana tuotettiin kuntien omarahoituksella kuva-arkisto, joka kattaa kuvauslokaatioita Itä-Lapin kuntien alueelta. Hankkeen kouluttajan, Ilkka Mukkalan, tekemän alueviestinnän kautta saatiin alueelle kaksi mainostuotantoa, jotka jättivät alueelle yhteensä noin 50 000 euroa.

Osta paikallista -hankkeen tavoitteena oli Itä-Lapin yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien yhteistyön tiivistäminen paikallisen ostovoiman kehittämiseksi ja paikallisten ostojen lisäämiseksi alueella. Hankkeessa toteutettiin paikallisten tuotteiden ja palveluiden huomioarvon nostamiseksi Kotoisin - Local from East Lapland -tunnus. Lisäksi hanke viesti kuntapäättäjille ja kunnan ostoista ja hankinnoista päättäville paikallisten ostojen tärkeydestä.

LuoLi -hankkeen tavoitteena oli parantaa ja vahvistaa luonnontuotealan yritystoimintaa harjoittavien yritysten edellytyksiä kehittää toimintaansa tuottavaksi liiketoiminnaksi sekä lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa tehtiin selvitys Itä-Lapin luonnontuotealan potentiaalista ja nykytilasta sekä tavoitetilaa ja siihen tähtääviä toimenpiteitä. Hankkeen myötä Kemijärvellä saatiin toteutettua toimivat tuotantotilat luonnontuotealan yrittäjille. Hankkeen järjestämien työpajojen myötä yrittäjät saivat työkaluja tuotteistamiselle, näkemystä kv-vetoisista tuotteista sekä matkailualan tuotetarpeista.

Itä-Lapin kotikylä -hankkeessa toteutettiin kylien yhteisiä ja kyläkohtaisia toimenpiteitä sekä edistettiin kylätoimijoiden hyvinvointia ja jaksamista. Hankkeessa tuotettiin kyliin opaste- ja kohdetauluja, kartoitettiin virkistys- ja vapaa-ajan reittejä, tuotettiin kylien kotisivuja sekä toteutettiin varamummola-toimintamallin kokeilua.

Itä-Lapin kulttuurimatkailuhankkeen tavoitteena oli tuotteistaa Itä-Lapin alueen jälleenrakennusajan historiaa ja kulttuuriperintöä matkailukäyttöön. Hankkeessa koottiin alueen perinteeseen ja historiaan liittyvistä yrityksistä ja kohteista Itä-Lapin kulttuurimatkailureitti.

ILLKKA -hankkeessa tuotettiin tietoa luonnonkivi- ja kiviainestuotantoon soveltuvista esiintymistä Itä-Lapissa. Hankkeessa etsittiin uusia esiintymiä alueelta ja heräteltiin yrittäjien kiinnostusta esiintymien hyödyntämiseen. 

Itä-Lapin talvisotahistoria tutuksi -hankkeen tavoitteena oli nostaa esille talvisodan merkitys Itä-Lapin ja koko Suomen itsenäisyyden kannalta. Hankkeen myötä syntyi dokumenttielokuva opetus- ja tutkimuslaitosten käytettäväksi. Lisäksi hankkeessa valmisteltiin matkailijoiden, oppilaitosten ja paikallisten käyttöön esitemateriaalia.

Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa -hankkeen tavoitteena oli jatkaa alueen sotahistorian keräämistä ja välittämistä. Hankkeen keräämä tieto koostettiin yhtenäiseksi dokumenttielokuvaksi. Lisäksi hankkeessa kehitettiin sotahistoriaa alueen matkailutuotteena ja päivitettiin sotahistoriaopasteet ja -esitteet. 

Itä-Lapin kuntayhtymä on myös hallinnoinut kahta Kolarcitc -rahoitteista hanketta, Kolarctic Sports and Recreational Activities ja Salla Gate - Business and Tourism partnership

Lisäksi Itä-Lapin kuntayhtymän hankkeissa on tehty esiselvityksiä alueellisen matkailuyhteistyön kehittämisestä sekä matkailukalastuksen toimenpideohjelmasta.