ILPO -hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen

Julkaistu 2020-04-02 14:54:56 EEST.

Itä-Lapin kuntayhtymän, Lapin yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) yhteistyöhanke Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä (A75306) on saanut myönteisen rahoituspäätöksen EAKR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahastolta.

Itä-Lapin alue muodostaa geologisesti houkuttelevan alueen malminetsintää ajatellen ja sen kallioperä muistuttaa tunnettuja malmikriittisiä alueita muun muassa Kanadassa ja Australiassa. Kaivostoiminnan aluetaloudellista merkitystä on tutkittu Sodankylän Kevitsan ja Kittilän kaivoksien osalta, mutta kuitenkaan pelkästään malminetsinnän aluetaloudellisia vaikutuksia ei ole tarkasteltu Suomessa, vaan ne on huomioitu vain osana kaivostoimintaan johtavaa prosessia.

Itä-Lapin alueella tehdään tällä hetkellä suhteellisen paljon malminetsintää, mutta sen potentiaalia yrityksien liiketoiminnassa ei tunneta kunnolla. ILPO -hankkeessa selvitetään malminetsinnän aluetaloudellisia vaikutuksia Itä-Lapissa ja tehtyä selvitystä hyödynnetään alueen elinkeinoelämän kehittämiseen. Hankkeessa pureudutaan niihin esille nouseviin liiketoimintapotentiaaleihin, joissa paikallisilla yrityksillä olisi liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on kehittää tarkastelutapoja, joilla taloudellista arvoa tuottavat ketjut voidaan määrittää ja joista saatavan tiedon perusteella yritykset voivat tehdä investointipäätöksiä.

Hankkeessa GTK vastaa asiantuntijaorganisaationa alueen malmipotentiaalin arvioinnista. Lapin yliopisto puolestaan vastaa aluetaloudellisesta mallinnuksesta ja aineiston siihen perustuvasta analyysista. Itä-Lapin kuntayhtymä vastaa yhdessä Lapin yliopiston ja GTK:n kanssa hankkeessa tuotetun tiedon soveltamisesta elinkeinoelämän kehittämiseksi. Lisäksi hankkeen projektipäällikkö käy läpi malminetsintäyritysten toimintatapoja ja -menetelmiä, joita voisi kehittää vähähiilisemmäksi.

Hankkeen lopputuotteena on suomenkielinen raportti, joka sisältää ruotsinkieliset ja englanninkieliset tiivistelmät. Raportti on vapaasti saatavilla oleva verkkojulkaisu. Se on monipuolinen katsaus alueen malmipotentiaaliin sekä malminetsintäteollisuuden tarjoamista mahdollisuuksista ajatellen Itä-Lapin elinkeinoelämää.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on Itä-Lapin kunnissa toimivat pk-yritykset, elinkeinokehittäjät, kuntapäättäjät, hallinto ja asukkaat. Lisäksi hankkeen tulokset hyödyttävät malminetsintä- ja kaivannaissektoria laajasti.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 285 855 €. Hanketta rahoittavat Lapin liiton EAKR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto (80%) ja Itä-Lapin kunnat, GTK sekä Lapin yliopisto (20%). Hankkeen toiminta-alueena on Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski. Hankeaika on 1.9.2019 - 31.8.2021.

Takaisin